Зорилго

Эрхэм зорилго

Байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэдийн өмчид тулгуурласан хүн, байгаль орчинд халгүй, эрсдэл багатай, өндөр үр ашиг бүхий хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарыг тогтвортой хөгжүүлэхэд хүний хүчин зүйлийн нөлөөг дээшүүлснээр дэвшилтэт техник технологийг нэвтрүүлэх, нутагшуулах, дамжуулахад оршино.

Хэтийн зорилго

Хөдөө аж ахуйн салбарын ажиллагсад,малчид, тариаланчид, ЖДҮ эрхлэгчидийн өнөөгийн эрэлт шаардлагад нйицсэн зөвлөгөө,сургалт,мэдээлэл, шинэ мэдлэг түгээх,технологи дамжуулах үйлчилгээний үр ашигтай тогтолцоо бүхий эрчимжсэн хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх зах зээлийн нөхцөлд үйлдвэрлэлээ үр ашигтай эрхлэхэд шинжлэх ухааны ололтыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх явдал мөн 2000 оноос хойш 21  аймаг, Улаанбаатар хотод ХААНТ,329 гаруй суманд нэвтрүүлэх төв байгуулагдаж, ХАА-н сургалт нэвтрүүлэлтийн үйлчилгээний сүлжээ бий болсон.

No comments.

Leave a Reply