Төвийн бүтэц, зохион байгуулалт

2010 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн ХХААХҮ-ний Сайдын А/265 тоот тушаалын дагуу бүтцийн өөрчлөлт хийж Захиргаа,удирлагын хэлтэс, Шинжлэх ухаан технологийн хэлтэс,Сургалт,мэдээллийн хэлтэс, төсөл, хамтын ажиллагааны хэлтэс гэсэн 4 хэлтэс 31 хүний орон тоо, төвийн дэргэдэх орон тооны бус 200 гаруй эрдэмтэн зөвлөхүүдийн багтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна

Аймаг, сум бүрт орон тооны ХААНТ-ийн менежер, орон тооны бус мэргэжилтэн зөвлөхүүд ажилладаг.

21 аймгийн Хөдөө аж ахуйн нэвтрүүлэх төв / ХААНТ/-ийн ажилтны хуьд ХХААХҮЯ болсонтой холбогдуулан аймгуудын ХХААГ-ыг ХХААЖДҮГ болгон өөрчилж энэ газарт зайлшгүй байх ёстой 20 орон тоонд ‘Хоршоо экстейшиний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн’ –ийн орон тоог албан ёсоор бий болгон ажиллаж байна. Сумын ХААНТ-ийн ажилтны үүргийг  ‘Монгол мал ‘ хөтөлбөрийн хүрээнд томилогдсон мэргэжилтэн хариуцан ажиллаж байна.

Төрийн Өмчийн Хорооны 2015 оны 5-р сарын 7-ны өдрийн 337-р тогтоолоор 12 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

No comments.

Leave a Reply